نتایج جستجو  

 • 0بازدید
  170000قیمت :ریال

  لقمه

  کد محصول : 1

  کد سفارش پیامکی : 14775

  شناسنامه محصول:250 گرم گوست گوسفندی چرخی

 • 0بازدید
  170000قیمت :ریال

  جوجه بدون استخوان

  کد محصول : 2

  کد سفارش پیامکی : 14820

  شناسنامه محصول:300 گرم فیله مرغ

 • 0بازدید
  380000قیمت :ریال

  برگ ممتاز

  کد محصول : 3

  کد سفارش پیامکی : 14821

  شناسنامه محصول : 250 گرم فیله گوسفندی

 • 0بازدید
  535000قیمت :ریال

  شیشلیک مخصوص

  کد محصول : 5

  کد سفارش پیامکی : 14824

  شناسنامه محصول : گوشت مخصوص شیشلیک 500 گرمی

 • 0بازدید
  440000قیمت :ریال

  سلطانی

  کد محصول : 6

  کد سفارش پیامکی : 14825

  شناسنامه محصول : برگ ممتاز :250 گرم فیله گوسفندی + کوبیده

 • 0بازدید
  120000قیمت :ریال

  مرغ مخصوص

  کد محصول : 7

  کد سفارش پیامکی : 14826

  شناسنامه محصول : ران مرغ 500 گرمی

 • 0بازدید
  260000قیمت :ریال

  جوجه با استخوان

  کد محصول : 4

  کد سفارش پیامکی : 14827

  شناسنامه محصول : جوجه کامل 800 گرمی

 • 0بازدید
  295000قیمت :ریال

  بختیاری

  کد محصول : 8

  کد سفارش پیامکی : 14828

 • 0بازدید
  465000قیمت :ریال

  ماهیچه گوسفندی

  کد محصول : 9

  کد سفارش پیامکی : 15092

  شناسنامه محصول : ماهیچه گوسفندی 500 گرمی

 • 0بازدید
  410000قیمت :ریال

  کباب بره

  کد محصول : 10

  کد سفارش پیامکی : 15093

  شناسنامه محصول :300 گرم راسته گوسفندی