نتایج جستجو  

 • 354بازدید
  45000قیمت :ریال

  چلو ساده با کره

  توجه داشته باشید که در ساعات کاری رستوران سفارش دهید

  (ظهر 12 الی 15:30) (شب 20 الی 23:30)

  کد محصول : 15

  کد سفارش پیامکی : 15099

   

  مشاهده سبد خرید خرید محصول
 • 427بازدید
  165000قیمت :ریال

  لقمه

  توجه داشته باشید که در ساعات کاری رستوران سفارش دهید

  (ظهر 12 الی 15:30) (شب 20 الی 23:30)

  قیمت غذاهای ایرانی بدون برنج میباشد 

  برنج جداگانه سفارش دهید 

  کد محصول : 1

  کد سفارش پیامکی : 14775

  شناسنامه محصول:220 گرم گوست گوسفندی چرخی

   

  مشاهده سبد خرید خرید محصول
 • 374بازدید
  150000قیمت :ریال

  جوجه بدون استخوان

  توجه داشته باشید که در ساعات کاری رستوران سفارش دهید

  (ظهر 12 الی 15:30) (شب 20 الی 23:30)

  قیمت غذاهای ایرانی بدون برنج میباشد 

  برنج جداگانه سفارش دهید 

  کد محصول : 2

  کد سفارش پیامکی : 14820

  شناسنامه محصول:300 گرم فیله مرغ

  مشاهده سبد خرید خرید محصول
 • 340بازدید
  405000قیمت :ریال

  برگ ممتاز

  توجه داشته باشید که در ساعات کاری رستوران سفارش دهید

  (ظهر 12 الی 15:30) (شب 20 الی 23:30)

  قیمت غذاهای ایرانی بدون برنج میباشد 

  برنج جداگانه سفارش دهید 

  کد محصول : 3

  کد سفارش پیامکی : 14821

  شناسنامه محصول : 220 گرم فیله گوسفندی

  مشاهده سبد خرید خرید محصول
 • 464بازدید
  495000قیمت :ریال

  شیشلیک مخصوص

  توجه داشته باشید که در ساعات کاری رستوران سفارش دهید

  (ظهر 12 الی 15:30) (شب 20 الی 23:30)

  قیمت غذاهای ایرانی بدون برنج میباشد 

  برنج جداگانه سفارش دهید 

  کد محصول : 5

  کد سفارش پیامکی : 14824

  شناسنامه محصول : گوشت مخصوص شیشلیک 450 گرمی

  مشاهده سبد خرید خرید محصول
 • 337بازدید
  495000قیمت :ریال

  سلطانی

  توجه داشته باشید که در ساعات کاری رستوران سفارش دهید

  (ظهر 12 الی 15:30) (شب 20 الی 23:30)

  قیمت غذاهای ایرانی بدون برنج میباشد 

  برنج جداگانه سفارش دهید 

  کد محصول : 6

  کد سفارش پیامکی : 14825

  شناسنامه محصول : برگ ممتاز :250 گرم فیله گوسفندی + کوبیده

  مشاهده سبد خرید خرید محصول
 • 354بازدید
  125000قیمت :ریال

  مرغ مخصوص

  توجه داشته باشید که در ساعات کاری رستوران سفارش دهید

  (ظهر 12 الی 15:30) (شب 20 الی 23:30)

  قیمت غذاهای ایرانی بدون برنج میباشد 

  برنج جداگانه سفارش دهید 

  کد محصول : 7

  کد سفارش پیامکی : 14826

  شناسنامه محصول : ران مرغ 500 گرمی

  مشاهده سبد خرید خرید محصول
 • 356بازدید
  235000قیمت :ریال

  جوجه با استخوان

  توجه داشته باشید که در ساعات کاری رستوران سفارش دهید

  (ظهر 12 الی 15:30) (شب 20 الی 23:30)

  قیمت غذاهای ایرانی بدون برنج میباشد 

  برنج جداگانه سفارش دهید 

  کد محصول : 4

  کد سفارش پیامکی : 14827

  شناسنامه محصول : جوجه کامل 550گرمی

  مشاهده سبد خرید خرید محصول
 • 362بازدید
  340000قیمت :ریال

  بختیاری

  توجه داشته باشید که در ساعات کاری رستوران سفارش دهید

  (ظهر 12 الی 15:30) (شب 20 الی 23:30)

  قیمت غذاهای ایرانی بدون برنج میباشد 

  برنج جداگانه سفارش دهید 

  کد محصول : 8

  کد سفارش پیامکی : 14828

  شناسنامه محصول : گوشت فیله 125 گرم + فیله مرغ 125 گرم

  مشاهده سبد خرید خرید محصول
 • 354بازدید
  525000قیمت :ریال

  ماهیچه گوسفندی

  توجه داشته باشید که در ساعات کاری رستوران سفارش دهید

  (ظهر 12 الی 15:30) (شب 20 الی 23:30)

  قیمت غذاهای ایرانی بدون برنج میباشد 

  برنج جداگانه سفارش دهید 

  کد محصول : 9

  کد سفارش پیامکی : 15092

  شناسنامه محصول : ماهیچه گوسفندی 450 گرمی

  مشاهده سبد خرید خرید محصول